Anmelden/ Login

Hochschule f. Musik Hanns Eisler Berlin

carte carriere

Semestereröffnung & Absolventenfeier am 15. Oktober 2008

9817

9863

9898

9866

9874

9902

9796

0061

 

9842

9879

9900

9868

9877

9907

9971

0076

 

9775

9881

9858

9870

9884

9909

0006

 

9862

9887

9860

9873

9893

9914

0026

 
 

Programmzettel

 08_10_15_PZ_cartecarriere.pdf
 

Rede zur Semestereröffnung von Prof. Jörg-Peter Weigle, Rektor

 08_10_15_Joerg-Peter_Weigle.pdf
 

Rede zur Semestereröffnung von Prof. Monika Grütters, MdB

 08_10_15_Monika_Gruetters_Rede.pdf